ПУБЛИКАЦИИ

Докладите на български език, с резюме на английски език, ще бъдат отпечатани в отделни томове за всяка тематична сесия в периодичното издание „International Scientific Congress „INNOVATIONS” - ISSN 2603-3763 (Print) ISSN 2603-3771 (Online)”. Броевете на списанието и томовете на „Научни известия” ще бъдат депозирани в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и са регистрирани в Националния референтен списък на Националния център за информация и документация.

Представянето на докладите на секционните заседания трябва да бъде на  английски език.
Програмният комитет поощрява представянето на докладите на английски език. Тези доклади ще бъдат публикувани в зависимост от своята тематика в обособени броеве на Международните научни списания www.stumejournals.com

-"Мachines. Technologies. Materials” (Print ISSN 1313-0226, Web ISSN 1314-507X)
-"Innovations” (Print ISSN 1314-8907, Web ISSN 2534-8469)
-"Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations” (Print ISSN 2367-749Х, Web ISSN 2534-8477)
-"Science. Business. Society” ( Print ISSN 1313-0226, Web ISSN 2534-8485)
-“Industry 4.0” (Print ISSN 2534-8582, Web ISSN 2534-8582)

Томовете и броевете на списанието ще бъдат депозирани в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и Централната научно-техническа библиотека.

ТЕМАТИКА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA