ПОКАНА

Учени от   цял   свят  са  любезно  поканени    за   представяне      на   резултатите от   изследванията си в пленарната, секционните и постерната сесии на конгреса. Фирми,  предлагащи    на  пазара  машини,  материали,  технологии  и  услуги,  също  са   поканени да представят практическите резултати в съответствие с темите на  конгреса под формата на фирмени презентации и реклами в залите на  конгресните  заседания и в печатните издания на конгреса.  

Резюмето  на  доклада  на  английски  език,  (формат  .doc  или  .docх  ,  от  200  до  350   думи,  заглавие  на  български  и  английски,  до  10  ключови  думи,  имената  на  авторите  с    научните степени и звания на кирилица и на латиница, месторабота, email  адрес), заедно със   ,,Заявка  за  публикация”  (форма "А")  или  със  съпровождаща  online  регистрация  трябва  да   бъде получено в  Oрганизационния комитет до 15.05.2024. Заявката ще бъде регистрирана на интернет страницата на конгреса в рубриката „Получени   резюмета   и   доклади”, а   докладът   ще   получи   регистрационен   номер.   За   Организационния  комитет  ще  бъде  голямо  облекчение  в  работата  му,  ако  в  по  следващата   кореспонденция се използва този регистрационен номер и изпращаните файлове да започват   с този номер.
Например: 121_ivanov_im.doc. Авторите на одобрените доклади ще бъдат информирани за решението на Програмния   комитет не по-късно от 20.05.2024

В програмата на конгреса ще бъдат включени  и ще се публикуват само доклади,   приети от рецензенти, оформени в съответствие със  графичните и текстови инструкции  и   които са станали публично достояние на секционните или постерните заседания.  

 

ТЕМАТИКА

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA