ИНСТРУКЦИИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1. Обем: до 4 страници, включително фигури, фотосите, таблиците и т.н., на един от официалните езици (български, руски или английски). За обем над 4 страници се доплаща.
1.2. Статиите трябва да бъдат написани на MS WORD ’97 или по-нова версия, с шрифт Times New Roman, размер 9pt,  формат А4 /210 х 297 мм/ в две колони с 15 мм бяло поле отгоре и 20 мм отдолу, 15 мм бeли полета отстрани и 6 мм между колоните (виж графичната  инструкция). Страниците НЕ се номерират .

2.  ЗАГЛАВНАНА СТРАНИЦА (виж формуляр първа страница)
2.1. Заглавие на статията. Трябва да бъде написано с главни букви, на български и английски език, като се започва с този на който е написана статията. Например, ако статията е на английски език, започва се със заглавие на английски. Заглавието на езика, на който е написана статията (в дадения пример на английски език), трябва да е с размер на буквите 13 pt (bold), а  за заглавието на другия език (български) 11 pt. Ако текстът на статията е на български, заглавието се пише с размер на буквите 13 pt (bold) на български език и 11 pt на английски и руски език.
2.2. Имена на авторите. Трябва да започват с научните степени и звания, последвано от фамилното име,  от първите букви на личното и бащиното име с главни букви (напр. Проф. д-р Петров П.), размер на буквите 9 pt.
2.3. Името на страната, титлите и месторабота на автора. Посочват се университет, институт, фирма и пр., без подробности (катедра, лаборатория, отдел). Посочва се градът и държавата. Ако местоработата на авторите е различна, трябва да се покаже с цифри местоработата на всеки от авторите. (напр. Българска академия на науките1, Технически университет – София2, България). Посочват се email адресите на авторите.
2.4. Резюме на английски  език с обем не повече от 8 реда. Представя съдържанието на статията. Написано е над двете колонки на текста.
2.5. Ключови  думи на английски език, не повече от 10.

3. ТЕКСТ НА СТАТИЯТА
3.1. Текстът  трябва да бъде структуриран в следните раздели:

  1. Увод;
  2. Предпоставки и начини за разрешаване на проблема;
  3. Решение на проучения проблем;
  4. Резултати и дискусия;
  5. Заключение;
  6. Литература.

Горепосочената структура е примерна и може да бъде по-подробна или редуцирана, като само компонентите  „Увод”, „Резултати дискусия”, „Заключение” и „Литература ”са задължителни.
3.2. Заглавията на разделите трябва да бъдат написани с bold и italic”, размер 11pt. Всеки раздел се номерира в съответствие с международната десетична система за определяне на ред: 1., 1.1., 1.2., .....2., 2.1., .., 3., ...4.. Номерата на  разделите трябва да бъдат написани  отляво .  Над всяко едно заглавие трябва да бъде оставен по 1 празен ред .
3.3. Графическите компоненти (таблици, графики, снимки, диаграми)
3.3.1. Всяка фигура трябва да има заглавия: 1) номерационно (например фиг. 1, фиг. 2 и т.н.); 2) текстово (например Графики на скоростта). Поясненията на фигурите (експликацията) трябва да бъдат на нов ред, под текстовото заглавие на фигурата. Ако са повече от една, да бъдат написани последователно в аритметичния им ред, разделени от точка и запетайка.
3.3.2. Координатна система. Всяка координатна ос трябва да има  мерна единица и дименсия
3.3.3.Фигурите е желателно да бъдат разположени в колоната и да бъдат с размер не по-голям от 85x85 мм. Желателно е да бъдат разположени близо до текста, където са описани. Когато фигурата е по-широка от колоната, трябва да бъде разположена в двете колони.При прекъсване на колоната с графически компонент, заемащ цялото наборно поле, последователността на текста да се запазва в колоната, т.е. текстът смислово да продължава до долния край на  лявата колона и след това да започва от горния край на дясната колона.
3.3.4. Ако във фигурата има повече от една графика, всяка трябва да бъде номерирана (дори и разноцветните) и да бъде пояснена в текста под фигурата
3.4. Таблиците трябва да имат:
3.4.1. Номерационното заглавие (Таблица 1), която се поставя горе вляво.
3.4.2. Текстово заглавие (Разпределение на силите)
3.4.3. Антетка, която трябва да съдържа:
- наименование на съдържанието на „петата” (лявата колона, която обичайно е номерацията на редовете)
- наименование на съдържанието на ”краката” (останалите колони)
При едностепенна (едноредова) антетка наименованията в нея започват с главна буква. При двустепенна (двуредова) антетка наименованията във втори ред започват с малка буква, освен ако според езиковите правила не се изисква главна буква.
Ако наименованието е дименсията (например %, $ и др.),която е еднаква в крака (колоната), тази дименсия се записва в антетката или в заглавието, ако е обща за всички „крака”
3.5. За формулите и математическите знаци ползвайте програмата EQUATION EDITOR, която е част от MS OFFICE. Формулите трябва да бъдат номерирани в кръгли скоби, отляво на формулата. Поясненията на символите трябва да са на нов ред под самата формула и да следват последователно на един ред, отделени с точка и запетайка. Например:
(1) ,
където S e пътят,  V – скоростта, t – времето
Формулите трябва да са написани с италик
3.6. Терминология, символи и размери. Нужно е да се използват международно признати символи, терминология и мерни единици (SI). Съкращенията, използвани в статията, трябва да бъдат разбираеми и универсално разпознаваеми. Количествените изражения трябва да отговарят на математическите правила. Например: три хиляди трябва да бъде написано 3000, не 3.000. Цитатите в текста трябва да са в квадратни скоби “[...]”.
3.7. Литературата трябва да бъде в края на статията. Всички литературни източници  трябва да бъдат споменати. Оформянето в зависимост от вида на литературния източник е както следва:
3.7.1. Ако е Монография: Иванов, И. Заглавие. Град, издателство, година, стр. (Иванов И., В. Стоянов, П. Петров)
3.7.2. Ако е Периодика: Иванов, И. Заглавие на статия. – Заглавие на периодиката, том, година, стр. Инвертира се само името на първия автор (Иванов, И., В. Стоянов, П. Петров)
3.7.3. Ако е Сборници от конференции, конгреси. Иванов, И. Заглавие. – В: Заглавие на сборника или мероприятието, дата и година на провеждане, страница.

 

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA