ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМА В

Цени за членове на НТСМ

Научна титла и звание

Име

Фамилия

Длъжност

Университет / Фирма

Адрес

Пощенски код, град

Телефон

E-mail

Придружаващо лице (Име и фамилия)

Потвърждавам, че ще участвам на конгреса и, че ще представя доклад с входящ регистрационен номер и окончателно заглавие на доклада:

ВИДОВЕ ТАКСИ

01. Конгресни такси:
1.1 Такса за участие в IX Международния научен конгрес "ИНОВАЦИИ"
Включва: коктейл „Добре дошли”, конгресни материали, кафе паузи, публикуване в Международните научни списания съобразно тематиката и/или в периодичното издание „International Scientific Congress „INNOVATIONS” - ISSN 2535-0285 (Print), ISSN 2535-0234 (Online)”.

1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация

2. Придружаващи лица (включва и съавторите) Включва: коктейл "Добре дошли", конферентни материали, кафе паузи,

3. Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в конференцията)
Включва:
Публикуване в Международните научни списания съобразно тематиката и/или в периодичното издание „International Scientific Congress „INNOVATIONS” - ISSN 2535-0285 (Print), ISSN 2535-0234 (Online)” и отпечатване на постерния доклад във формат A1

04. Доплащания:
4.2 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади) 30 лв.
4.3 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади); 40 лв

Общо лв.

НАСТАНЯВАНЕ В:


От до = дни Х = лева

ДДС 20%

ВСИЧКО НОЩУВКИ:

ОБЩО ТАКСИ И НОЩУВКИ:

Моля фактура да се издаде на:

юридическо / физ. лице

Адрес

БУЛСТАТ

МОЛ

Метод на плащане
Банков превод
В брой  
ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ:

1.ВСИЧКИ ТАКСИ ЗА БАНКОВИ ПРЕВОДИ СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИЦИТЕ
2.ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС.

IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01,
BIC: PRCBBGSF
Получател: НТС по Машиностроене „Индустрия-4.0”, а в нареждането посочете за "ИМ" и напишете входящия номер на доклада.

     

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
04-07.09.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
06-09.09.2023, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA